General Intake Unit

Hỗ Trợ Y Tế

PLA hỗ trợ những thân chủ gặp vấn đề về pháp lý liên quan đến chương trình Hỗ Trợ Y Tế (còn được gọi là Medicaid), Medicare, Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Trẻ Em (CHIP) và một số loại hình bảo hiểm y tế khác.

Chúng tôi giúp những thân chủ gặp vấn đề về pháp lý trong việc nhận trợ cấp từ Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Pennsylvania, bao gồm Chương Trình Trợ Cấp Chăm Sóc Dài Hạn và một số chương trình khác.

Intake Process

General Intake Hotline

Monday through Thursday from 9:30 a.m. to 12 p.m. at 215-981-3800.

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online

Related Self-Help Material

Relevant Team Members