General Intake Unit

Kiện Tụng

PLA sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn và giới thiệu cho các thân chủ là bị đơn trong vụ kiện liên quan đến thương tích cá nhân, tai nạn ô tô hoặc những vụ án khác. Vui lòng liên hệ bộ phận Tiếp Nhận Yêu Cầu Chung trong thời gian sớm nhất có thể, càng sớm trước hạn chót hoặc trước ngày điều trần tại tòa bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nếu quý vị có bảo hiểm chủ nhà ở hoặc ô tô tại thời điểm xảy ra sự cố, hãy liên hệ với công ty bảo hiểm trước.

Chúng tôi không hỗ trợ một cá nhân khởi kiện người khác. Nếu quý vị muốn khởi kiện người khác, vui lòng liên hệ với Dịch Vụ Thông Tin Giới Thiệu Luật Sư hoặc đọc thêm về Cách Khiếu Nại Những Sự Vụ Đơn Giản.

Intake Process

General Intake Hotline

Monday through Thursday from 9:30 a.m. to 12 p.m. at 215-981-3800.

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online

Related Self-Help Material

Relevant Team Members