General Intake Unit

Thu Hồi Nợ

PLA hỗ trợ tư vấn pháp lý cho những thân chủ bị kiện hoặc có thể bị kiện vì không thanh toán được nợ. Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ giải quyết các vấn đề về thu hồi nợ, chẳng hạn như bị các công ty đòi nợ quấy rối.

Một trong những vấn đề về thu hồi nợ phổ biến nhất là các trường hợp liên quan đến các công ty mua lại nợ. Mua lại nợ là khi công ty cho vay mà quý vị đồng ý trả nợ kèm lãi bán tài khoản của quý vị cho một công ty khác. Việc làm này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến báo cáo tín dụng và/hoặc vụ kiện tụng của quý vị. PLA có thể tư vấn cho quý vị cách xóa những điều này khỏi báo cáo tín dụng của mình, đánh giá xem liệu phá sản có phải là một lựa chọn hợp lý hay không hoặc chúng tôi có thể chuyển trường hợp của quý vị đến Philly VIP để họ đại diện cho quý vị nếu xảy ra kiện tụng.

Nếu quý vị hiện đang gặp phải những vẫn đề này hoặc vấn đề tương tự, hãy liên hệ chúng tôi để được giúp đỡ.

Intake Process

General Intake Hotline

Monday through Thursday from 9:30 a.m. to 12 p.m. at 215-981-3800.

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online

Related Self-Help Material

Relevant Team Members