News Posts in 'Divorce'

Divorcio

Un divorcio es el conjunto de medidas legales que usted debe tomar para dar por terminado un matrimonio a través del tribunal. Si usted se está

离婚

离婚是您需要通过法院终止婚姻的一系列法律步骤。如果准备离婚,可能需要做出有关孩子监护权或分割资产的决定。 如果您准备离婚,且: 您和配偶没有分割资产,例如,房子或者汽车; 您和配偶没有主张赡养费; 您知道配偶的住所; 双方分居至少一年;且 您符合我们的收入资格准则,您可以在线申请法律援助。

Ly Hôn

Ly hôn là trình tự pháp lý cần thực hiện để kết thúc một cuộc hôn nhân tại tòa án. Khi ly hôn, có thể quý vị cần phải đưa ra quyết định về quyền nuôi

Divorce in Philadelphia County

Divorce

A divorce is the set of legal steps you need to take to end a marriage through the court. If you are getting a divorce, you may need to make decisions