News Posts in 'Name Change'

Đổi Tên

PLA có thể giúp quý vị tìm hiểu quy trình thay đổi tên cho người lớn hoặc trẻ vị thành niên bằng dịch vụ tư vấn và giới thiệu. Thay Đổi Tên Cho Người

更名

PLA 通过提供建议和转介,可以帮助您了解成人或未成年人更名的过程。 成人更名 如果一个成人希望合法更名,需要向普通上诉法院提交申请书;如果您能证明自己是低收入者,法院可以免除 $333.23 的申请费,但是,法院通常不能免除公告费。然后,法院将在听证会上决定是否批准更名。在特殊情况下

Cambio de nombre

PLA puede proporcionarle consejos y referencias para ayudarle a entender el proceso de cambio de nombre de personas adultas o menores. Cambio de

Name Change

PLA can help you understand the process of an adult name change or a minor name change by providing advice and referrals. Adult Name Change When an