News Posts in 'Probate, Wills & Estates'

Writing Your Own Will in Pennsylvania

Medical Assistance Estate Recovery Program

Chứng Thực Di Chúc, Di Chúc và Di Sản

Khi một người qua đời và để lại tài sản, chẳng hạn như của cải hoặc tiền mặt, thì người đại diện cá nhân phải tiến hành lập di sản để xử lý tài sản

遗嘱认证、立遗嘱和遗产

当一个人去世并留下财产或现金等资产时,必须由一名遗产代理人确立遗产,并处理该人的资产和负责安顿该人的事务。这被称为遗嘱认证过程,完成起来可能很复杂。 PLA 为需要帮助的客户提供咨询和转介,帮助他们在 Philadelphia 县进行遗产认证。例如,如果您是某人遗产的法定代理人

Validación testamentaria, testamentos y patrimonios sucesorios

Cuando una persona fallece y deja activos como inmuebles o dinero en efectivo, un representante personal debe crear una sucesión para manejar los

Probate, Wills & Estates

When a person dies and has left behind assets such as property or cash, an estate must be created by a personal representative to handle the person's