News Posts in 'Utilities'

Servicios públicos

Ayudamos a los clientes que tienen problemas para obtener los beneficios del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP)

公用事业

低收入家庭能源援助计划 (LIHEAP) 获得福利遇到问题时,我们可以提供帮助。 我们不帮助解决任何其他类型的公用事业问题。 如果您有非 LIHEAP 的公用事业问题(例如,您收到了来自 PECO、PGW,或 PWD 的关停通知),请与社区法律服务部联系。 公用事业紧急服务基金 (UESF)

Dịch Vụ Tiện Ích

Chúng tôi có thể giúp đỡ những thân chủ gặp vấn đề trong việc nhận chế độ của Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng Cho Gia Đình Thu Nhập Thấp (LIHEAP)

Utilities

We help clients who are having problems obtaining benefits from with the Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP). We do not help with any