General Intake Unit

Bảo Hiểm Y Tế

Nếu quý vị chưa có bảo hiểm, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình  Hỗ Trợ Y Tế hoặc chương trình bảo hiểm y tế hợp túi tiền từ chương trình Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế (Health Insurance Marketplace, hay còn gọi là "Obamacare"). Việc quý vị có nên đăng ký tham gia chương trình Hỗ Trợ Y Tế hay mua bảo hiểm trên Thị Trường Bảo Hiểm hay không là một vấn đề phức tạp. Nếu quý vị không đủ điều kiện tham gia chương trình Hỗ Trợ Y Tế thì việc chọn được chương trình bảo hiểm phù hợp trên Thị Trường Bảo Hiểm để tham gia sẽ khá rắc rối.

Quý vị nên yêu cầu trợ giúp đăng ký. Tại trung tâm y tế cộng đồng ở địa phương, quý vị có thể gặp Cán Bộ Hướng Dẫn của Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế để yêu cầu giúp đỡ đăng ký chương trình bảo hiểm y tế phù hợp nhất cho quý vị.

Đây là bản đồ Google của các trung tâm y tế cộng đồng ở Philadelphia. Quý vị cũng có thể tham khảo danh sách các trung tâm y tế cộng đồng để tìm trung tâm y tế gần mình.

Intake Process

General Intake Hotline

Monday through Thursday from 9:30 a.m. to 12 p.m. at 215-981-3800.

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online

Related Self-Help Material

Relevant Team Members