General Intake Unit

Chứng Thực Di Chúc, Di Chúc và Di Sản

Khi một người qua đời và để lại tài sản, chẳng hạn như của cải hoặc tiền mặt, thì người đại diện cá nhân phải tiến hành lập di sản để xử lý tài sản của người đã khuất và lo hậu sự cho người đó. Quy trình này gọi là chứng thực di chúc, quá trình thực hiện có thể khá rối rắm.

PLA cung cấp dịch vụ tư vấn và giới thiệu cho thân chủ cần trợ giúp thực hiện quy trình chứng thực di sản ở Quận Philadelphia. Ví dụ: chúng tôi có thể tư vấn cho quý vị biết được trách nhiệm của mình là gì nếu quý vị là đại diện cá nhân đối với di sản của một người khác. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể giới thiệu quý vị đến dịch vụ Philly VIP để xác định xem quý vị có được hỗ trợ luật sư riêng miễn phí để trợ giúp trực tiếp về quy trình chứng thực di chúc hay không.

Ngoài ra, PLA còn có dịch vụ tư vấn pháp lý khi thân chủ muốn soạn thảo di chúc hoặc có thắc mắc về di chúc và di sản. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể giới thiệu quý vị đến Philly VIP để xác định xem quý vị có được hỗ trợ luật sư riêng miễn phí để trợ giúp quý vị trong việc chuẩn bị di chúc hay không.

Trong quy trình chứng thực di chúc, hoặc quy trình quản lý di sản, người đã chết được gọi là người qua đời. Một trong những điều đầu tiên cần phải tìm hiểu khi bắt đầu quy trình chứng thực di chúc là người qua đời có để lại di chúc hay không. Nếu người qua đời có để lại di chúc thì người đại diện cá nhân, Người Thực Hiện Di Chúc, sẽ được nêu tên trong di chúc. Di chúc còn phải có thông tin về người thừa kế di sản là ai và được nhận những tài sản gì. Nếu người qua đời chết đi mà không để lại di chúc, người đại diện cá nhân sẽ được gọi là Người Quản Lý và sẽ được nêu tên khi bắt đầu quy trình chứng thực di chúc. Những người thừa kế di sản trong trường hợp không có di chúc sẽ được xác định theo quy định của luật thừa kế không có di chúc.

Để bắt đầu quy trình chứng thực di chúc, người đại diện cá nhân cần phải đến Văn Phòng Đăng Ký Di Chúc và điền mộ số biểu mẫu cung cấp thông tin về di sản của người qua đời. Việc mẫu đơn nào là bắt buộc phải nộp cho Văn Phòng Đăng Ký Di Chúc phụ thuộc vào việc người qua đời khi chết có để lại di chúc hay không.

Để biết thêm thông tin về quy trình chứng thực di chúc, vui lòng đọc hướng dẫn chứng thực di chúc của Philly VIP.

Intake Process

General Intake Hotline

Monday through Thursday from 9:30 a.m. to 12 p.m. at 215-981-3800.

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online

Relevant Team Members