Economic Justice Initiatives

Dịch Vụ Tiện Ích

Chúng tôi có thể giúp đỡ những thân chủ gặp vấn đề trong việc nhận chế độ của Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng Cho Gia Đình Thu Nhập Thấp (LIHEAP). Ngoài ra, chúng tôi không trợ giúp thêm vấn đề về dịch vụ tiện ích nào khác.

Nếu quý vị gặp vấn đề về dịch vụ tiện ích ngoài phạm vi chương trình LIHEAP (ví dụ: quý vị nhận được thông báo ngừng cung cấp dịch vụ từ PECO, PGW hoặc PWD), hãy liên hệDịch Vụ Pháp Lý Cộng Đồng. Quý vị có thể được Quỹ Dịch Vụ Khẩn Cấp Về Tiện Ích (UESF) hỗ trợ tài chính để chi trả hóa đơn dịch vụ tiện ích.

Intake Process

General Intake Hotline

Monday through Thursday from 9:30 a.m. to 12 p.m. at 215-981-3800.

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online

Related Self-Help Material

Relevant Team Members