General Intake Unit

Phá sản (Chapter 7)

Bộ Phận Tiếp Nhận Yêu Cầu Chung  có thể hỗ trợ quý vị trong trường hợp Phá Sản theo quy định của Chương 7.

Nếu phá sản theo quy định của Chương 7, quý vị sẽ được miễn nghĩa vụ hoàn trả một số khoản nợ cụ thể. Các khoản nợ thường có khả năng được miễn khi phá sản là nợ thẻ tín dụng và nợ y tế.

Trong trường hợp phá sản theo quy định của Chương 7, nợ vay sinh viên thường sẽ không được miễn.

Intake Process

General Intake Hotline

Monday through Thursday from 9:30 a.m. to 12 p.m. at 215-981-3800.

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online

Related Self-Help Material

Relevant Team Members