Housing Unit

Tịch Thu Nhà Để Trả Nợ Thế Chấp

Các chủ nhà bị trễ hạn thanh toán thế chấp thường phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý phức tạp. Hồ sơ thế chấp của quý vị có thể bị phức tạp hóa do tranh chấp về quyền sở hữu tài sản hoặc do cho vay nặng lãi, hoặc do quý vị có thể đang trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến một khoản thế chấp ngược.

Nếu quý vị bị kiện trong một vụ Tịch Thu Nhà Để Trả Nợ Thế Chấp, Đường Dây Nóng Save Your Home Philly (insert link) có thể hỗ trợ quý vị trong tiến trình này.

Chúng tôi giúp nhiều chủ nhà gặp vấn đề về thế chấp bằng cách:

  • Đại diện cho những chủ nhà đang phải đối mặt với nguy cơ bị tịch thu tài sản để trả nợ thế chấp và mất nhà ở.
  • Giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ cho vay, chẳng hạn như áp dụng sai các khoản thanh toán, tính phí bảo hiểm hoặc thuế không đúng quy định.
  • Giúp thân chủ làm đơn yêu cầu điều chỉnh khoản vay hoặc làm đơn phá sản theo quy định của Chương 13 để bảo vệ ngôi nhà của họ
  • Làm việc với các công ty thế chấp khi người vay ban đầu qua đời hoặc chuyển chỗ ở
  • Đấu tranh cho những chủ nhà từng là nạn nhân bị người bán hoặc người môi giới thế chấp lừa đảo

Intake Process

Save Your Home Philly Hotline

Monday through Friday from 9:00 a.m. to 5 p.m. at 215-334-HOME (4663).

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online

Related Self-Help Material

Relevant Team Members