Housing Unit

Tranh Chấp Về Quyền Sở Hữu Tài Sản

Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản xảy ra khi quyền sở hữu tài sản không phản ánh chính xác quyền sở hữu của chủ nhà hiện tại đối với ngôi nhà. Ví dụ, nhiều con hoặc cháu hiện đang sống trong những ngôi nhà vẫn đứng tên cha mẹ hoặc ông bà đã khuất. Khi một người qua đời, những người thân khác thường tiếp tục ở trong nhà mà không thay đổi tên trên chứng thư. Một chứng thư có thông tin không chính xác thường sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày, nhưng tranh chấp về quyền sở hữu tài sản có thể khiến việc giải quyết các vấn đề về ngôi nhà của quý vị, đặc biệt là những vấn đề khẩn cấp trở nên khó khăn hoặc bất khả thi. Giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu tài sản trước khi xảy ra những trường hợp khẩn cấp như bị tịch thu nhà để thế nợ, cắt dịch vụ tiện ích hoặc hư hỏng về kết cấu của nhà ở là một phần quan trọng trong việc bảo vệ ngôi nhà cho các thế hệ sau.

PLA có thể đưa ra lời khuyên hoặc đại diện cho thân chủ đang trong tiến trình chứng thực di chúc và đang chuẩn bị nộp chứng thư tới Sở Hồ Sơ Philadelphia. Mọi thắc mắc xin vui lòng gọi đến Đường Dây Nóng Save Your Home Philly hoặc đường dây tiếp nhận yêu cầu chung của PLA.

Intake Process

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online