News Posts in 'Protection From Abuse'

Protección contra el maltrato

La violencia en el hogar sucede entre parejas, padres e hijos, y otras relaciones familiares en todas las comunidades y con demasiada frecuencia. La

家庭暴力限制令

家庭暴力发生在夫妻、父母和孩子之间,以及所有社区的其他家庭关系中,且非常频繁。 暴力是指,类似人身攻击和恐吓、性虐待、经济虐待、情感虐待、跟踪等任何这些威胁。 家庭暴力限制令,通常称为 PFA,是由法官签署的一份文件,告知施虐者停止虐待以及面临的严重法律后果。家庭暴力限制令规定,施虐者必须: 远离您

Bảo Vệ Khỏi Sự Ngược Đã

Ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp cảnh bạo lực gia đình xảy ra giữa các cặp đôi, cha mẹ và con cái cũng như giữa các thành viên khác trong

Domestic Violence and TANF Support Requirements

Protection from Abuse

Violence at home happens between couples, parents and children, and other family relationships in all communities and far too often. Violence can look