Housing Unit

Phá sản

Nếu quý vị mắc nợ quá nhiều và mất khả năng thanh toán hóa đơn trả nợ hoặc thẻ tín dụng, quý vị nên cân nhắc việc làm đơn xin phá sản để có thể giảm bớt hoặc xóa nợ. Hai hình thức phá sản phổ biến nhất đối với cá nhân là phá sản theo quy định của Chương 13 và phá sản theo quy định của Chương 7.

Phá sản theo quy định của Chương 13 giúp quý vị giữ lại nhà và lên kế hoạch thanh toán để trả nợ dần. Quý vị nên gọi cho Đường Dây Nóng Save Your Home Philly nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về việc làm đơn xin phá sản theo quy định của Chương 13.

Nếu phá sản theo quy định của Chương 7, quý vị có thể phải bán nhà hoặc tài sản khác của mình để trả nợ, nhưng đây lại có thể là phương án phù hợp cho những người không có đủ thu nhập và tài sản để trả nợ. Đường dây tiếp nhận yêu cầu chung của PLA có thể kết nối quý vị với Dự Án Hỗ Trợ Phá Sản Cho Người Tiêu Dùng.

. Quý vị có thể làm đơn xin phá sản theo quy định của Chương 7 thông qua Upsolve. Upsolve là một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia, hợp pháp, giúp mọi người nộp đơn xin phá sản theo Chương 7 miễn phí. Tổ chức sẽ hướng dẫn từng bước để nộp đơn xin phá sản và có thể giúp quý vị điền các mẫu đơn xin phá sản. Tổ chức không cung cấp dịch vụ bố trí luật sư làm đại diện pháp lý miễn phí. Hãy tìm hiểu xem phương án phá sản theo quy định của Chương 7 có phù hợp với quý vị hay không và truy cập trang web của Upsolve để xem quý vị có đủ điều kiện hay không

Intake Process

Save Your Home Philly Hotline

Monday through Friday from 9:00 a.m. to 5 p.m. at 215-334-HOME (4663).

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online

Related Self-Help Material

Relevant Team Members