Taxpayer Support Clinic

Thuế Liên Bang

Văn Phòng Hỗ Trợ Pháp Lý Philadelphia sẽ trợ giúp cho người đang gặp khó khăn với các vấn đề về thuế thu nhập liên bang và với Sở Thuế Vụ (IRS) bằng cách cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và đại diện miễn phí nếu có thể.

Chúng tôi cũng trình bày cho các thành viên cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ về các dịch vụ của chúng tôi, cũng như cách làm việc với IRS trong nhiều tình huống phức tạp phổ biến.

Các vấn đề mà PLA thường xuyên giúp đỡ mọi người nhất là:

  • Khi quý vị đủ điều kiện nhận Tín Thuế Lợi Tức do Lao Động (EITC) và/hoặc khoản hoàn trả khác, nhưng không nhận được đầy đủ số tiền quý vị đã khai trên tờ khai của mình.
  • Khi IRS yêu cầu quý vị giải trình về một số thông tin nhất định trong tờ khai thuế, có thể bằng hình thức kiểm toán hoặc kiểm tra.
  • Khi quý vị nợ thuế mà không có khả năng trả.
    • Chúng tôi giúp đỡ những người bị khấu trừ thuế, nghĩa là IRS khấu trừ thuế từ tiền lương hoặc tiền theo chế độ An Sinh Xã Hội của quý vị.
    • Chúng tôi giúp những người cần trả hóa đơn thuế bằng các giải pháp như Đưa Ra Phương Án Thỏa Hiệp, Thỏa Thuận Trả Góp và cho hưởng trạng thái Hiện Không Thể Thu Thuế Được.
  • Khi quý vị không đồng ý với số tiền nợ thuế do IRS thông báo, có thể Khởi Kiện Lên Tòa Án Thuế Vụ Hoa Kỳ hoặc Xem Xét Lại Kết Quả Kiểm Toán, nhất là trong trường hợp IRS đã khấu trừ tiền hoàn thuế của quý vị.
  • Khi quý vị là người lao động và chủ lao động của quý vị phân loại sai và coi quý vị người lao động theo hợp đồng độc lập và không khấu trừ thuế từkhoản chi trả cho quý vị (ví dụ: dùng mẫu đơn 1099 thay vì mẫu đơn W-2, hoặc trả cho quý vị tiền mặt và không kê khai sổ sách)

PLA không phải là đơn vị trực thuộc của IRS và thường không lập tờ khai thuế. Để được hỗ trợ lập tờ khai thuế, vui lòng xem danh sách các trang khai thuế miễn phí của IRS. Trước khi quý vị sử dụng dịch vụ khai thuế trả phí, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi, Lựa Chọn Dịch Vụ Khai Thuế Trả Phí.

Ngoài thuế thu nhập liên bang, Khối Thịnh Vượng Chung Pennsylvania và Thành Phố Philadelphia còn đánh thuế thu nhập. Trong một số trường hợp hạn chế, LITC có thể hỗ trợ cá nhân giải quyết các vấn đề về thuế thu nhập của Tiểu Bang và Thành Phố. Đối với Thuế Bất Động Sản của Thành Phố Philadelphia (còn được gọi là Thuế Tài sản, đây là loại thuế đánh vào nhà ở hoặc những bất động sản khác mà quý vị sở hữu), hãy xem Thuế Bất Động Sản.

Theo luật liên bang và chính sách của Sở Thuế Vụ, Văn Phòng Hỗ Trợ Pháp Lý Philadelphia bị cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác hoặc tình trạng khuyết tật. Để nộp đơn khiếu nại về sự phân biệt đối xử, hãy gửi tới Giám Đốc Điều Hành-Bộ Phận Dân Quyền, Sở Thuế Vụ-Room 2413, 1111 Constitution Avenue-NW, Washington, DC 20224 hoặc gửi email tới địa chỉ edi.civil.rights.division@irs.gov.

Intake Process

General Intake Hotline

Monday through Thursday from 9:30 a.m. to 12 p.m. at 215-981-3800.

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online