General Intake Unit

Thuế Phi Liên Bang

PLA cung cấp dịch vụ tư vấn và giới thiệu cho cá nhân có thắc mắc về các vấn đề liên quan đến thuế của Pennsylvania và Philadelphia.

Nếu quý vị gặp vấn đề pháp lý liên quan đến thuế nhà ở, hãy tìm hiểu Thuế Bất Động Sản. Nếu vấn đề pháp lý của quý vị liên quan đến thuế liên bang, hãy xem Thuế Liên Bang.

Intake Process

General Intake Hotline

Monday through Thursday from 9:30 a.m. to 12 p.m. at 215-981-3800.

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online