Housing Unit

Thuế Bất Động Sản

Văn Phòng Hỗ Trợ Pháp Lý Philadelphia giúp những người có nguy cơ mất nhà theo tiến trình Tịch Thu Nhà để Trả Nợ Thuế Bất Động Sản vì không thể trả thuế bất động sản.

Khi không trả thuế bất động sản, quý vị sẽ bị ghi nợ với Thành Phố Philadelphia. Nếu quý vị không thể trả hết khoản nợ này, Thành Phố có thể kiện quý vị và bán nhà của quý vị theo hình thức bán phát mại. Việc nợ thuế bất động sản có thể khiến chủ nhà căng thẳng và sợ hãi, tuy nhiên quý vị có thể thực hiện một số hành động pháp lý để bảo vệ ngôi nhà của mình.

PLA giúp mọi người:

  • Đàm phán với Thành Phố để giảm thuế suất của họ;
  • Xây dựng các kế hoạch trả nợ cho phép chủ nhà trả thuế bất động sản theo hình thức trả góp hằng tháng phù hợp với khả năng chi trả;
  • Giới thiệu đến chuyên viên tư vấn nhà ở;
  • Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu tài sản khiến chủ nhà không thể tiếp cận được các nguồn hỗ trợ sẵn có.

Đường Dây Nóng Save Your Home Philly có thể trợ giúp nếu quý vị bị trễ hạn nộp thuế tài sản cho Thành Phố Philadelphia, hoặc nếu quý vị nhận được thông báo về việc tịch thu nhà để thế nợ hoặc bán phát mại.

Trong một số trường hợp, Văn Phòng Hỗ Trợ Pháp Lý Philadelphia có thể cung cấp dịch vụ đại diện để ngăn việc tịch thu nhà ở để bán hoặc giúp chủ nhà mua lại tài sản đã được bán phát mại.

Intake Process

Save Your Home Philly Hotline

Monday through Friday from 9:00 a.m. to 5 p.m. at 215-334-HOME (4663).

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online