Unemployment Compensation Unit

Trợ Cấp Thất Nghiệp

Văn Phòng Hỗ Trợ Pháp Lý Philadelphia đấu tranh cho người lao động.

Việc sa thải, cho thôi việc không đúng quy định, cắt giảm giờ làm và những gián đoạn khác trong quá trình chi trả lương có thể đe dọa sự ổn định của người lao động và gia đình của họ. Chế độ trợ cấp thất nghiệp giúp người lao động đảm bảo miếng ăn, thanh toán tiền dịch vụ tiện ích và trang trải các nhu cầu cần thiết khác khi họ không thể tìm được việc làm.

PLA hỗ trợ những người lao động đang gặp khó khăn trong việc nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Chúng tôi giúp người lao động khi:

  • Quý vị đã nộp đơn xin hưởng chế độ và bị từ chối bằng Thông Báo Ra Quyết Định (gửi qua đường bưu điện), Quyết Định của Trọng Tài hoặc Quyết Định của Hội Đồng Xét Duyệt Trợ Cấp Thất Nghiệp.
  • Ngoài ra, chúng tôi còn giúp đỡ những thân chủ đã được duyệt nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, nhưng lại bị chủ lao động cũ kháng nghị lại quyết định này.

Chúng tôi đưa ra lời khuyên và tư vấn cho mọi thân chủ đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi tập trung cung cấp dịch vụ đại diện cho thân chủ tại các Phiên Điều Trần Của Trọng Tài.

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ hỗ trợ thân chủ kháng nghị lên Hội đồng Xét Duyệt Trợ Cấp Thất Nghiệp và Tòa Án Khối Thịnh Vượng Chung Pennsylvania.

PLA còn theo dõi Dự Án Hỗ Trợ Việc Làm (EAP), một dự án từ thiện do tình nguyện viên là sinh viên luật của Trường Luật Đại Học Pennsylvania, Trường Luật Kline tại Đại Học Drexel, và Trường Luật Beasley tại Đại Học Temple thực hiện. Các luật sư của chương trình EAP cũng có thể đại diện cho thân chủ tại các Phiên Điều Trần Trọng Tài và trong các phiên kháng nghị lên Hội Đồng Xét Duyệt Trợ Cấp Thất Nghiệp.

Intake Process

General Intake Hotline

Monday through Thursday from 9:30 a.m. to 12 p.m. at 215-981-3800.

Apply Online

Apply online for an issue, anytime by filling out our online application. Click the button below to take you to our application site. Note: this will open in another tab in your browser.

Apply Online